Liefdevol Loslaten

 Samen naar anders vasthouden

'Wanneer liefde het enige is dat overblijft' 


Bereikbaarheid en informatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om met mij in contact te komen:

  • Voor een snel contact, kun je mij telefonisch bereiken op 06 20 25 44 25 of stuur gerust een Whatsapp.
  • Geef je de voorkeur aan het sturen van een e-mail? Stuur deze dan naar info@liefdevolloslaten.nl 
  • Op Facebook is Liefdevol Loslaten ook te vinden:


 

Terug naar begin

 Kamer van Koophandel:  Liefdevol Loslaten is ingeschreven onder nummer: 81525265. 

LBVR: Liefdevol loslaten is aangesloten bij de Landelijke beroepsvereniging van ritueelbegeleiders  https://lbvr.nl 

 

Disclaimer
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


Beeldmateriaal
Alle gebruikte foto's zijn eigendom van mijzelf of, zoals de gebruikte header, verkregen via gratis downloadservice van www.Pixabay.nl. Eigen fotomateriaal mag alleen met mijn toestemming worden hergebruikt. Op zelf geproduceerde teksten rust auteursrecht. 

Lauren Herschel heeft mij persoonlijk toestemming gegeven haar tekeningen en tekst te mogen plaatsen om u te informeren (The ball and the box).

Verder maakt Annelies Nass foto's voor mij, die ik gebruik op mijn website en Social media. Er zijn ook foto's van mij die gemaakt en beschikbaar gesteld zijn door: Pro Memori Farewell Photography  https://www.promemori.nl  , Made with love Fotografie door Fenneke  https://madewithlove.nu/ en Nynke Arends Fotografie  https://nynkearends.nl
Dank aan jullie allemaal!

 

Het gebruik van informatie op deze website is kosteloos zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Inge Mondeel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. 

Alle door mij geschreven teksten voor een afscheidsceremonie mogen vooraf worden ingezien. Inhoudelijke veranderingen zijn uiteraard bespreekbaar. Ik streef ernaar om alles voor te komen lezen, één à twee dagen voor de uitvaart.
Terug naar beginPrivacyverklaring algemene verordening gegevensbescherming conform privacywet (AVG)

Liefdevol Loslaten doet er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Inge Mondeel, uitvaartspreker/uitvaartschrijver, gevestigd Veldweg 10 , 6996 AK Drempt, hierna genoemd Liefdevol 
Loslaten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Leidend principeIk ga om met de bescherming van uw persoonsgegevens zoals ook ik wil dat er met mijn persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens:
www.liefdevolloslaten.nl | info@liefdevolloslaten.nl | Veldweg 10 6996 AK Drempt. | 06 20254425

Persoonsgegevens die ik verwerk m.b.t. begeleiden uitvaartceremonies en rouwcoaching:
Liefdevol Loslaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige standaard persoonsgegevens die u actief aan mij verstrekt, mondeling of via het intakeformulier (checklist).
 - Factuuradres

Persoonsgegevens die ik verwerk m.b.t. het begeleiden van een afscheidsplechtigheid:
 - Voor- en achternaam opdrachtgever - Adresgegevens opdrachtgever - Telefoonnummer opdrachtgever en eventuele andere nabestaanden - E-mailadres opdrachtgever en eventuele andere nabestaanden. - Overige standaard persoonsgegevens die u actief aan mij verstrekt tijdens het interview gesprek. - Naam, e-mailadres en het telefoonnummer van mijn eventuele opdrachtgever/uitvaartonderneming die betrokken zijn bij de verstrekking van de opdracht en mijn dienstverlening aan u. - Factuuradres en bankrekeningnummer van u of van mijn opdrachtgever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Liefdevol Loslaten verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u om gebruik te maken van mijn dienstverlening en het bereiken van de beoogde coachdoelen: relevante achtergrondinformatie, bijvoorbeeld in brief of biografie. Ook de informatie verkregen voor het maken van de teksten voor een afscheidsplechtigheid van een van uw dierbaren. Deze informatie verstrekt u actief ter voorbereiding op, of tijdens de coachsessies of interview gesprekken, actief ter voorbereiding op de uit te voeren coach en begeleidingssessies of afscheidsplechtigheid. Dit kan mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Liefdevol Loslaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Om coaching en begeleiding op maat te geven - Om de afscheidsplechtigheid van uw dierbare voor te kunnen gaan en te begeleiden - U te kunnen bellen en of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. - U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
Liefdevol Loslaten verwerkt ook uw persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals de gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Liefdevol Loslaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens. Standaard persoonsgegevens: - Fiscale bewaartermijn 7 jaar Persoonsgegevens om u te informeren over mijn dienstverlening:
- Zolang als u zelf ingeschreven wenst te blijven - Wat betreft een afscheidsplechtigheid worden de aantekeningen gemaakt tijdens het interview en na de plechtigheid vernietigd. Wel bewaar ik 1 exemplaar van de plechtigheid op papier en 1 exemplaar digitaal. 
- Papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten kast. - Adresgegevens worden een jaar bewaard i.v.m. nazorgkaartje.

Terug naar begin

                                                               


Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door zelfstandig uitvaartspreker en rouwconsulent Inge Mondeel van Liefdevol Loslaten.

2. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Inge Mondeel: de uitvaartspreker, die zorg draagt voor de uitvaartceremonie.
  • cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Inge Mondeel van Liefdevol Loslaten een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  • opdrachtgever: niet natuurlijke persoon die opdracht geeft diensten te verlenen aan een wederzijdse cliënt.
  • overeenkomst: elke aanbieding van Inge Mondeel van Liefdevol Loslaten, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Inge Mondeel van Liefdevol Loslaten en door deze laatste aanvaard.
  • diensten: in het kader van de overeenkomst tussen Inge Mondeel van Liefdevol Loslaten en cliënt verrichte werkzaamheden door Inge Mondeel van Liefdevol Loslaten.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en Liefdevol Loslaten komt tot stand na opdracht via een uitvaartondernemer, de opdrachtgever, of rechtstreeks. In het kennismakingsgesprek met cliënt worden mondelinge afspraken gemaakt voor het vervolg en daarmee een mondelinge overeenkomst gesloten.

4. Honorering en betaling
De door Liefdevol Loslaten gedane prijsopgave (zie werkwijze) is inclusief reiskosten maar exclusief benodigde materialen voor de ceremonie. De kosten worden of via opdrachtgever of rechtstreeks door Liefdevol Loslaten in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na overlijdensdatum op de bankrekening van Liefdevol Loslaten te zijn bijgeschreven. Cliënt of opdrachtgever zijn aan Liefdevol Loslaten alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien zij een door Liefdevol Loslaten opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Liefdevol loslaten de vordering aan derden uit handen geeft.

5. Ongeval, ziekte, calamiteiten
Cliënt of opdrachtgever kunnen geen schadevergoeding eisen, indien Liefdevol Loslaten haar verplichtingen niet na kan komen als gevolg van overmacht, zoals staking, transportproblemen, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gemaakt. In deze gevallen zal door Liefdevol Loslaten uiterst zorgvuldig worden gezocht naar een oplossing en/of vervanging, uiteraard in overleg met cliënt of opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid
Liefdevol Loslaten is niet aansprakelijk voor enige schade, die voor cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Liefdevol Loslaten verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Liefdevol Loslaten. In dit laatste geval zal de door Liefdevol Loslaten te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht in ieder geval niet mee bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Liefdevol Loslaten en de cliënt.

7. Klachten
Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door Liefdevol Loslaten dienen door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na verrichting van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.

Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van Liefdevol Loslaten, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan Liefdevol Loslaten kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Liefdevol Loslaten ontstaat, volledig voor rekening van cliënt.

8. Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst:

  • bij overlijden van de uitvaartspreker van Liefdevol Loslaten of aanverwanten 1e graad
  • bij ernstige ziekte van de uitvaartspreker van Liefdevol Loslaten op de dag waarop de ceremonie plaatsvindt

 

9. Geheimhouding
Liefdevol Loslaten is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen (beroepsgeheim).

10. Geschillen
Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Liefdevol Loslaten haar zetel heeft. Voor alle overeenkomsten gesloten met Liefdevol Loslaten is het Nederlands recht van toepassing.

Terug naar beginE-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn